Skip to content
EUSL Logo

EUSL FOUNDATION

För ett inkluderande och jämställt samhälle

EUSL Logo

Hur vi löser vår tids största utmaning i samhället
En del av World Social Label Charity

Care to Change the World

EUSL Logo

Om Stiftelsen European Social Label Foundation

En stiftelse baserad på en kombination av den idéburna och privata sektorn. Stiftelsen är skapad av European Social Label vars huvudmål är att lösa Sveriges och Europas integrationsutmaningar i samhället. Främst görs detta genom ett tätt arbete med näringslivet och arbetsmarknadspolitiska insatser och allt överskott skänks sedan till stiftelsen där det lokala näringslivet kan begära ut medel för vad som kallas för sociala insatser i samhället. Stiftelsens uppdrag är att vara ansiktet utåt för de företag som vill synas i samhällsintegrerande sammanhang, få positiv marknadsföring stärka sin position på marknaden.  Internt och med glimten i ögat skämtas det om att stiftelsen är en ”dum” stiftelse då den följer någon annans önskemål. Oavsett hur man ser på det är målsättningen mer inkluderande och jämställt samhälle.

EUSL Logo

Sociala insatser i samhället

Det är medlemmarna i European Social Label som är med och tar fram samt väljer vilka insatser som ska genomföras. Enda kravet EUSL Foundation ställer är att det ska i första hand vara lokalt anknutet och följa de marknadsområden som European Social Label har satt upp. Alla är välkomna att inkomma med förslag på vad våra medlemmar kan göra, även personer och företag som inte är medlemmar men det är medlemmarna som bestämmer i slutändan. På nästa sidor följer de tre inriktningarna som stiftelsen vill arbeta med i första hand vilket i teori och praktik innefattar det mesta. 

Make a Wish

Hjälp någon att förverkliga sina drömmar. Stiftelsen utför riktade insatser mot individen men måste vara förankrade bland medlemmarna i det lokala marknads-området.

Skapa. Utbilda. 

Lär ut nyttig kunskap till fler. De flesta är överens om att kunskap är bra. Svårare är det att hantera ny kunskap på rätt sätt. Stiftelsen är av denna anledning med och verkar för långsiktig hållbarhet. Tillsammans med utbildningsplattformen EUSS, European Social Symposium, skapar stiftelsen relevanta utbildningar och möjligheter. Syftet är att kunna vara med och delfinansiera projekt och verksamheter som sedan ska kunna stå på egna ben.

EUSL Logo

Stiftelsens fokusområden

med individens välmående i främsta led. EUSL Foundation är den yttersta spjutspetsen för European Social Label. Målsättningen är att skapa ett nytt ekosystem för social integration som är självbärande och samtidigt kan utmana det rådande system som finns i hela Europa. Tanken är delad i två; dels ska European Social Label och EUSL Foundation lösa vår tids största utmaning och dels ska vi avlasta det redan existerande systemet så att det kan bättre fokusera på vad de gör bättre än integrationsarbete. 

Individen

Alla kan hamna i svåra utmaningar i livet. Det behöver inte vara en specifik målgrupp och stiftelsen vill därför vara med och stötta överallt där den behövs. Stiftelsen fokuserar på att underlätta i vardagen och insatserna kan därför vara varierande. Gemensamt är att alla insatser kommer från näringslivet.

Småföretagare

Småföretagarna står för över 93% av Sveriges alla företag. Stiftelsen fokuserar på dessa för att de i sin tur ska kunna hjälpa människor in i – eller stanna kvar – i samhället. Ett medlemskap är en investering både i den egna verksamheten och i slutändan även i samhället.

EUSL Logo

Stiftelsens verksamhetsområden

European Social Label har delat upp Sverige i 21 marknadsområden som följer länsfördelningen i landet. Detta för att försäkra oss om att det alltid är en lokal anknytning utan toppstyrning. Det ska vara tydligt och enkelt att veta vilka företag som är medlemmar och vart i landet de befinner sig. Likaså ska det vara tydligt att det överskott som genereras och går in i vår stiftelse, EUSL Foundation, också går ut i våra sociala insatser i närheten av de medlemmar som är med och betalar in medlemsavgiften. Svep vidare för att läsa lite mer om stiftelsen eller besök den via länken nedan. 

European Social Label Logo

Stiftelsens möjligheter är stora men kräver att det finns ett näringsliv bakom. Grunden är ett medlemskap i European Social Label som inte bara ger stiftelsen möjlighet att förändra samhället, medlemskapet ger även dig som företag eller företagare stora möjligheter att utvecklas genom olika tjänster, marknadsföring och varumärkesutveckling!

Kontakta oss för mer information.